Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Ηλεκτρολόγου:

είναι το έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τον χώρο για τον οποίο εκδίδεται.

Χρειάζεται:

 •  Για την επανασύνδεση της παροχής στο δίκτυο της ΔΕΗ.
 •  Για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός.
 •  Για αίτηση επαύξηση παροχής.
 •  Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
 •  Για την κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
 •  Για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
 •  Για έκδοση Κοινωνικού Τιμολογίου (αίτηση για νυχτερινό τιμολόγιο).

Έχει διάρκεια:

 • 14 χρόνια για κατοικίες όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, κλπ.
 • 7 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
 • 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά.
 • 1 χρόνο για χώρους ψυχαγωγίας, συνάθροισης και επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην ύπαιθρο.
 • Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης ή η Εγκατάσταση πληγεί από σοβαρά ατυχήματα  ή θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).

Διαδικασία Έκδοσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλάβουμε την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη –Πιστοποιητικού ΔΕΗ και των ηλεκτρολογικών σχεδίων για όλους τους τύπους των Εγκαταστάσεων. Τα χαρτιά που θα χρειαστούμε είναι ένα αντίγραφο της κάτοψης του ακινήτου (εάν υπάρχει), φωτοτυπία της ταυτότητας και ένας  λογαριασμός της ΔΕΗ.