Το γραφείο μας ασκεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.  Ο Τεχνικός Ασφαλείας λειτουργεί ως Σύμβουλος της επιχείρησης.  Αναγράφει στο τετράδιο υποδείξεων που διατηρεί η επιχείρηση κάθε συμβουλή που είτε είναι υποχρεωτική η τήρησή της από τη νομοθεσία, είτε θεωρείται ότι θα λειτουργήσει θετικά για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, αλλά και για την προστασία των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν εντός της επιχείρησής σας.

1)Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας;

  • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

2)Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Τ.Α για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση;

  • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
  • Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.